Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag elektronikus formában kerülnek elfogadásra, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródott, magatartási kódexre nem utal. Az Ügvyéd365.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya dr. Tóth Renáta ügyvéd (Székhely: 1117 Budapest, Váli u. 4. IV. em. 2. aj.; Kamarai azonosító szám: 36070496) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeletetett Weboldal használatára vonatkozó jogviszonyokra terjed ki. A jelen ÁSZF (illetve annak módosításai) folyamatosan elérhető, illetve letölthető a Weboldalon.

  1. A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: dr. Tóth Renáta ügyvéd

A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Váli u. 4. IV. em. 2. aj.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@ugyved365.hu

Kamarai azonosító száma: 36070496

Adószáma: 52794005-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapesti Ügyvédi Kamara

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.; Cégjegyzékszáma: 01-09-381419; Telefonszám: +36 1 700 40 30; E-mail cím: support@websupport.hu )

  1. Alapvető rendelkezések, a Weboldal megjelölése és célja:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.7. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal célja olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek keretében a Felhasználó jogi szolgáltatásokat vehet igénybe.

  1. A Weboldal használata és az elérhető szolgáltatások köre:

3.1. A Weboldal kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint használható. Amennyiben Felhasználó belép a Weboldalra, úgy az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy a továbbiakban nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, annak használatára.

3.2. A Weboldal használata látogatók számára ingyenes. A Weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevétele díjköteles, amely minden esetben feltüntetésre kerül.

3.3. A Weboldal kizárólag tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával és valamennyi jogszabály betartása mellett használható.

3.4. A Felhasználó kizárólag olyan adatokat, információkat, dokumentumokat jogosult a Weboldalon keresztül feltölteni, vagy abban tárolni, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerűen kerültek a birtokába. A Szolgáltató felhívására a Felhasználó haladéktalanul köteles igazolni az általa feltöltött adatok, információk, dokumentumok jogszerűségét.

3.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben és/vagy bármely jogszabályban foglaltakat, úgy a Felhasználónak a Weboldalhoz történő hozzáférését (különösen szándékosság vagy szerződésszegő/jogszabálysértő/trágár/jó ízlést sértő magatartás esetén) törölje. Felhasználó a jelen pont szerinti korlátozás, vagy törlés vonatkozásában a Szolgáltató irányában semmilyen igényt nem érvényesíthet.

3.6. A jelen ÁSZF a nyilvánosságra hozatalának dátuma napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A Szolgáltató a módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (azaz tizenöt) nappal korábban a Weboldalon közzéteszi. Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvénybe lép.

3.7. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, illetve annak bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak vonatkozásában. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, továbbítása, feldolgozása és értékesítése.

3.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából keletkeznek.

3.10. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon hibás vagy kifogásolható tartalmat, működést észlel, úgy köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

3.11. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

3.12. Tilos a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül a Weboldal tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a Weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése.

  1.  Adatvédelem és adatkezelési kikötés

4.1. Az Adatkezelési szabályzat a Weboldalon érhető el.

  1. Vegyes Rendelkezések

5.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

5.5. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót arról, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.